Skok na osrednjo vsebino

}

Delovni čas

PONEDELJEK – PETEK od 06:00 do 17:00

1. in 3. SOBOTA v mesecu od 08:00 do 12:00

Ostale dni, prazniki – ZAPRTO

+386 (0)2 545 93 10

info@cerop.si

Direktorica: Simona Biro

Pokličite nas

+386 (0)2 545 93 10

Logo CEROP

Pišite nam

info@cerop.si

CEROP Puconci

Javni poziv zainteresiranim posameznikom za imenovanje člana nadzornega sveta družbe CEROP
Aktualno
Puconci, 22. 2. 2024 – Javni poziv zainteresiranim posameznikom za imenovanje člana nadzornega sveta družbe CEROP d. o. o.   Pozivamo zainteresirane posameznike, da pošljejo svojo prijavo za izbor štirih članov nadzornega sveta družbe CEROP d.o.o., predstavnikov občin ustanoviteljic podjetja CEROP d.o.o.[1]. Pogoji za prijavo: Kandidati morajo posredovati življenjepis s prilogami v obliki EUROPASS obrazca […]

Puconci, 22. 2. 2024 – Javni poziv zainteresiranim posameznikom za imenovanje člana nadzornega sveta družbe CEROP d. o. o.

 

Pozivamo zainteresirane posameznike, da pošljejo svojo prijavo za izbor štirih članov nadzornega sveta družbe CEROP d.o.o., predstavnikov občin ustanoviteljic podjetja CEROP d.o.o.[1].

Pogoji za prijavo:

  1. Kandidati morajo posredovati življenjepis s prilogami v obliki EUROPASS obrazca ter motivacijsko pismo,
  2. Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, da izpolnjujejo vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje za imenovanje za člane nadzora[2],
  3. Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, da niso v morebitnem konfliktu interesov[3],
  4. Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja za člana nadzornega sveta javnega podjetja[4].

Komisija si pridržuje pravico navedbe kandidatov dodatno preveriti.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa, elektronsko na naslov: info@cerop.si, pri čemer naj bodo podpisane izjave pripete v pdf obliki.

Vsa dokumentacija mora biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Člane nadzornega sveta, predstavnike občin ustanoviteljic podjetja CEROP d.o.o., imenuje skupščina podjetja za dobo štirih let. Z odločitvijo skupščine podjetja CEROP d.o.o. bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bodo skupščina podjetja CEROP d.o.o. in člani komisije brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti in sicer z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Uredba GDPR (Uradni list Evropske unije z dne 4.5.2016), veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o gospodarskih družbah.

V tem  postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

 

Aleš Vaupotič

Predsednik komisije za imenovanje in predsednik Skupščine CEROP d.o.o.

 


[1] Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki v tem pozivu, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

[2] 5. odstavek 36. člena  Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.:

Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za člane nadzornega sveta, katere določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Poleg meril, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, morajo člani nadzornega sveta zadostiti še naslednjim merilo– imajo najmanj univerzitetno (stopnja VII) ali visoko strokovno izobrazbo (stopnja VI/2),

– imajo vsaj 5 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja, vodenja projektov ali področja za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja ali s področja delovanja javnega podjetja,

– so strokovnjaki oziroma usposobljeni na področju oblikovanja cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, kar dokazujejo z referencami oziroma potrdilom,

– odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etičnost,

– premorejo poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje s področja delovanja javnega podjetja,

– so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela,

– niso v morebitnih konfliktih interesov.

[3] Vzorec izjave je sestavni del javnega razpisa

[4] Vzorec izjave je sestavni del javnega razpisa

 

PRILOGA