Skok na osrednjo vsebino

}

Delovni čas

PONEDELJEK – PETEK od 06:00 do 17:00

1. in 3. SOBOTA v mesecu od 08:00 do 12:00

Ostale dni, prazniki – ZAPRTO

+386 (0)2 545 93 10

info@cerop.si

Direktorica: Simona Biro

Pokličite nas

+386 (0)2 545 93 10

Logo CEROP

Pišite nam

info@cerop.si

CEROP Puconci
Postopek izgradnje – 2. faza
Arhiv

  Projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza (CERO Puconci – II. faza) je uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture ter je opredeljen kot celovit projekt z namenom zagotavljanja urejenega ravnanja z odpadki, na območju sedemindvajsetih občin pomurske regije. Cilj projekta je zmanjšanje količine odloženega preostanka odpadkov za 23,2 […]

 

Projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza (CERO Puconci – II. faza) je uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture ter je opredeljen kot celovit projekt z namenom zagotavljanja urejenega ravnanja z odpadki, na območju sedemindvajsetih občin pomurske regije.

Cilj projekta je zmanjšanje količine odloženega preostanka odpadkov za 23,2 tisoč ton (v letu 2006 34,7 tisoč ton, planirano v letu 2013 11,5 tisoč ton). Cilj je mogoče doseči predvsem s povečevanjem količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo predelavo ter z izgradnjo objektov mehansko biološke obdelave odpadkov. Projekt je skladen tudi s cilji »Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009-2013 (OP BIOO).

V CERO Puconci I. faza so zgrajeni objekti, ki se bodo uporabili tudi v tehnoloških postopkih predvidenih v II. fazi. Objekti II. faze torej predstavljajo funkcionalno nadgradnjo obstoječega ravnanja z odpadki. Z novim projektom je načrtovana biološka obdelava kot nadgradnja postopka mehanske obdelave odpadkov iz I. faze in širitev deponije na razpoložljivem območju centra.

Objekti II. faze so namenjeni prilagoditvi tehnoloških procesov obdelave odpadkov novi zakonodaji, kar vse vodi k cilju zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Z mehansko biološko obdelavo se mešani komunalni odpadki najprej ločijo na dve frakciji, ki se ločeno obdelata. Iz lahke frakcije z visoko kurilno vrednostjo se bo pridobivalo nadomestno gorivo za sosežig na kurilni napravi – vrtinčni peči izven te lokacije. Preostala težka frakcija, ki ima visoko vsebnost biološko razgradljivih snovi, se bo v aerobni biološki obdelavi tunelskega tipa pospešeno in kontrolirano razgradila. Pri tem se iz procesa odsesava onesnažen zrak, ki se pred izpustom očisti na biofiltru. Druga faza razgradnje poteka pod nadstrešnico, kjer se bodo odpadki prezračevali z obračanjem zasipnic in se tako postopno inertizirali. Tako se bodo vhodne količine 28.000 ton/leto mešanih odpadkov, ki so se doslej le odlagali, zmanjšale na 11.440 ton/leto.

 

CERO Puconci II. faza obsega naslednje objekte:

1. Mehanska biološka obdelava:

  • objekt za mehansko predelavo odpadkov,
  • objekt za biološko obdelavo odpadkov ,
  • hala za naknadno zorenje komposta,
  • biofilter,
  • manipulacijske površine in parkirišča za vozila;

2. Širitev deponije II. faza (I. in II. etapa)

3. Čistilna naprava za izcedne vode

4. Ureditev okolja z infrastrukturnimi priključki

Vsi objekti razen nadstrešnice za naknadno zorenje komposta so zaprti in zgrajeni tako, da ne povzročajo čezmernih emisij v okolje. Zgrajeno je čistilna naprava z reverzno osmozo. Okolje je urejeno z infrastrukturni priključki. Zaključuje se pa tudi širitev odlagališča odpadkov.

Predračunska vrednost kohezijskega projekta CERO Puconci – II. faza je ocenjena v višini 23,2 mio EUR po tekočih cenah.

Predvideni so naslednji finančni viri:

  • Občine sofinancerke 2,8 mio EUR
  • Občina Puconci – DDV 3,9 mio EUR
  • Kohezijski sklad EU 8,5 mio EUR
  • Sredstva RS 6,8 mio EUR
  • Okoljska dajatev 1,2 mio EUR

 

Občine bodo financirale izgradnjo prve etape odlagališča v višini 1,4 mio EUR, 0,5 mio EUR pa bo predstavljala okoljska dajatev.

CERO Puconci – II. faza smo začeli pripravljati brez občin iz UE Lendava. Po sprejetju OP BIOO smo morali vključiti tudi te občine. Naknadna vključitev omenjenih občin v CERO Puconci je imela za posledico, da smo izgubili na tempu priprave projekta, saj smo morali vložiti ogromno energije za ureditev medsebojnih odnosov in za spremembo projektne in investicijske dokumentacije.

Na osnovi sklenjene Medobčinske pogodbe in sklenjenih Aneksov za izgradnjo in obratovanje CERO Puconci so po izgradnji postale občine sofinancerke lastnice centra. CERO Puconci je predan v upravljanje (poslovni najem) javnemu podjetju, ki so ga ustanovile občine sofinancerke. Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na delež združenih finančnih sredstev investicije posamezne občine.

Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin sofinancerk.

Namen projekta je izgradnja infrastrukture za obdelavo nenevarnih komunalnih odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih odpadkov, zmanjšanje biološko razgradljivih snovi v odpadkih in zmanjšanja vpliva na okolje v skladu s predpisi ter zagotavljati površine za odlaganje ostanka le teh.
Pomurskim občinam je uspelo, da skupno rešujejo probleme z odpadki na regijskem nivoju v okviru CERO Puconci. Po izgradnji II. faze bo CERO Puconci zadostil zahtevam iz OP BIOO.